جملات رایج در کلاس که اساتید می گوید

 

جملات رایج در کلاس که اساتید می گویند

 

What the teacher says:

جملاتی که مدرس معمولا بیان می کند:

 

Open up your books to page 20.

 

کتابها یتان را باز کنید و صفحه 20 را بیاورید.

1

Turn the page over.

 

ورق بزنید - بروید صفحه بعد.

2

Hand in your homework, please.

 

لطفا تکالیفتان را تحویل دهید.

3

Listen and repeat after me.

 

گوش کنید و سپس تکرار کنید.

4

Learn (this dialogue) by heart.

 

این (مکالمه) را از بر کنید.

5

Look up the new words.

 

معنی لغات جدید را پیدا کنید. (مثلا از فرهنگ لغت)

6

Sit up, please!

 

لطفا صاف بشین! (خطاب به شاگردی که روی میز خم شده است)

7

Sit properly!

 

درست بشین! (خطاب به شاگر که لم داده یا پاهایش را دراز کرده است...)

8

Someone please open the window.

 

لطفا یه نفر پنجره را باز کند.

9

Look at the picture at the top of the page.

or

Look at the picture in the middle of the page.

or

Look at the picture at the bottom of the page.

 

به تصویر بالای صفحه نگاه کنید.

یا

به تصویر وسط صفحه نگاه کنید.

یا

به تصویر پایین صفحه نگاه کنید.

10

Alice, sit with Jean and practice with her.

 

آلیس، پهلوی جین بنشین و با او تمرین کن.

11

I'll explain it to you again.

 

دوباره برایتان توضیح می دهم.

12

I'll read it out load.

 

آن را با صدای بلند می خوانم.

13

I'm going to give you an exam next session.

 

جلسه بعد از شما امتحان می گیرم

14

We need to make –up.

or

We need an extra session.

 

یک جلسه جبرانی لازم داریم.

 

یا

 

یک جلسه اضافی لازم داریم.

15

What page are we on?

 

کدام صفحه هستیم؟ (درسمان کدام صفحه است؟)

16

Are you all set.

or

Are you ready.

 

آماده اید؟

 

یا

 

حاضرید؟

17

Are you done?

 

کارتان تمام شد؟

هنگامی گفته می شود که معلم از شاگردان خواست باشد چیزی بنویسند یا تمرینی را به صورت کتبی یا شفاهی انجام دهند. این سوال معادل have you finished? می باشد.

18

Can you speak up? I can't hear you?

 

بلندتر صحبت کن، صدایت را نمی شنوم.

19

Is everybody ready?

 

همه  حاضرند؟ همه آماده اند؟

20

Have you enrolled?

 

ثبت نام کرده ای؟

21

No talking please.

 

لطفا صحبت نکنید.

22

I want to ask you some question?

 

میخواهم از شما چند سوال بپرسم.

23

I'm going to play the audio track. please listen to it.

or

I'm going to play the audio recording. please listen to it.

or

I'm going to play the video. please listen to it.

or

I'm going to play song. please listen to it.

 

میخوام ترک صوتی رو بزارم. لطفا به آن گوش دهید.

 

یا

 

میخوام صدای ضبط شده رو بزارم. لطفا به آن گوش دهید.

 

یا

 

میخوام ویدئو رو بزارم. لطفا به آن گوش دهید.

 

یا

 

میخوام آهنگ رو بزارم. لطفا به آن گوش دهید.

24

George read the first paragraph out laud.

 

جرج، پاراگراف اول رابلند بخوان.

25

Copy this chart into your notebook.

 

این جدول را در دفترتان بنویسید.

26

Maryam, move over one seat. So you can practice with Roya.

 

مریم یه صندلی اونطرف تر بشین تا بتونی با رویا تمرین کنی.

27

Ali you're behind (the class). You must try and catch up (with the class).

 

علی تو (از کلاس) عقبی. باید سعی کنی خودتو (به کلاس) برسونی.

28

You missed three sessions so far.

 

تا حالا سه جلسه غیبت داشته ای.

29

You were supposed to write a composition.

 

قرار بود یک انشاء بنویسید/بنویسی.

30

It's time to call the roll now.

 

وقت حضور و غیاب است.

31

I want to read out your test score to you.

 

میخواهم نمره امتحان را برایتان بخوانم.

32

I have to take 2 marks off you.

 

مجبورم 2نمره از تو کم کنم.

33

If you miss one more session you will be disqualified (from the exam).

 

اگر یه جلسه ی دیگه غیبت کنی از امتحان محروم خواهی شد.

34

We're behind the schedule.

or

We're on schedule.

or

We're ahead of schedule.

 

ما از برنامه عقب هستیم.

 

یا

 

ما طبق برنامه پیش میرویم.

 

یا

 

ما از برنامه جلو هستیم.

35

We're through with this section. Let's move on to the next section.

Or

We're through with this lesson. Let's move on to the next lesson.

 

این بخش را تمام کردیم. برویم سر بخش بعدی.

 

یا

 

این درس را تمام کردیم. برویم سر درس بعدی.

36

Have everybody handed in their home work.

 

همه تکالیفشان را تحویل دادند.

37

What time does the bell go?

 

زنگ چه ساعتی می خورد.

38

Shall I play the track again?

 

میخواهید یک بار دیگر ترک را بگذارم؟

39

Will you fetch me some chalk, please?

Or

Will you fetch me some a red marker, please?

 

لطفا برای من کمی گچ بیاور.

 

یا

 

لطفا برای من یک ماژیک قرمز بیاور.

40

 

برای مطالعه جملات رایج در کلاس که زبان آموز می گوید اینجا کلیک کنید

برای مطالعه جملات و اصطلاحات در مورد تحصیل اینجا کلیک کنید


تاریخ انتشار: 1401/07/29


شکیبا باشید...