موزیک همراه با متن وترجمه Sia-The Greatest

 

 

Uh-oh, runnin’ out of breath, but I
آ-اوه ، نفسم داره بند میاد ، ولی من

Oh, I, I got stamina
اوه ، من ، من استقامت میکنم

Uh-oh, running now, I close my eyes
آ-اوه ، حالا می دوم ، چشامو میبندم

Well, oh, I got stamina
خب ، اوه ، من استقامت میکنم

And uh-oh, I see another mountain to climb
و آ-اوه ، من یه کوه دیگه برای صعود میبینم

But I, I, I got stamina
اما من ، من ، من استقامت میکنم

Uh-oh, I need another lover, be mine
آ-اوه ، من به یه عشق دیگه ای نیاز دارم که مال من باشه

 

Cause I, I, I got stamina
چون من ، من ، من استقامت میکنم

[Pre-Chorus: Sia]

Don’t give up, I won’t give up
تسلیم نشو ، من تسلیم نخواهم شد

Don’t give up, no no no
تسلیم نشو ، نه نه نه

Don’t give up, I won’t give up
تسلیم نشو ، من تسلیم نمیشم

Don’t give up, no no no
تسلیم نشو ، نه نه نه

[Chorus: Sia]

I’m free to be the greatest, I’m alive
من آزادم که بهترین باشم ، من زنده ام

I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
من آزادم که امشب بهترین اینجا باشم ، بهترین

The greatest, the greatest alive
بهترین ، بهترین کسی که زنده است

The greatest, the greatest alive
بهترین ، بهترین کسی که زنده است

[Verse 2: Sia]

well ,Uh-oh, runnin’ out of breath, but I
آ-اوه ، نفسم داره بند میاد ، ولی من

Oh, I, I got stamina
اوه ، من ، من استقامت میکنم

Uh-oh, running now, I close my eyes
آ-اوه ، حالا می دوم ، چشامو میبندم

But, oh, I got stamina
ولی من ، من استقامت میکنم(طاقتشو دارم)

And oh yeah, runnin’ through the waves of love
و اوه آره ، دارم از میان امواج عشق میگذرم(میدوم)

But I, I got stamina
ولی من ، من استقامت میکنم(طاقتشو دارم)

And oh yeah, I’m runnin’ and I’ve just enough
و اوه آره ، من دارم می دوم و به قدر کافی خوبم

And uh-oh, I got stamina
و آ-اوه ، من استقامت میکنم

[Pre-Chorus: Sia]

Don’t give up, I won’t give up
تسلیم نشو ، من تسلیم نخواهم شد

Don’t give up, no no no
تسلیم نشو ، نه نه نه

Don’t give up, I won’t give up
تسلیم نشو ، من تسلیم نمیشم

Don’t give up, no no no
تسلیم نشو ، نه نه نه

[Chorus: Sia]

I’m free to be the greatest, I’m alive
من آزادم که بهترین باشم ، من زنده ام

I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
من آزادم که امشب بهترین اینجا باشم ، بهترین

The greatest, the greatest alive
بهترین ، بهترین کسی که زنده است

The greatest, the greatest alive
بهترین ، بهترین کسی که زنده است

Oh-oh, I got stamina
اوه-اوه من استقامت میکنم

[Pre-Chorus: Sia]

Don’t give up, I won’t give up
تسلیم نشو ، من تسلیم نخواهم شد

Don’t give up, no no no
تسلیم نشو ، نه نه نه

Don’t give up, I won’t give up
تسلیم نشو ، من تسلیم نمیشم

Don’t give up, no no no
تسلیم نشو ، نه نه نه

[Chorus: Sia]

I’m free to be the greatest, I’m alive
من آزادم که بهترین باشم ، من زنده ام

I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
من آزادم که امشب بهترین اینجا باشم ، بهترین

The greatest, the greatest alive
بهترین ، بهترین کسی که زنده است

The greatest, the greatest alive
(Don’t give up, don’t give up, don’t give up; I got stamina


تاریخ انتشار: 1400/05/19


شکیبا باشید...