موزیک همراه با متن و ترجمه Adele-Easy On Me

 

 

There ain’t no gold in this river
در این رودخانه هیچ طلایی وجود نداره

That I’ve been washin’ my hands in forever
در رودخانه ای که فکر میکردم قراره تا ابد دستامو توش بشورم

I know there is hope in these waters
میدونم در این آب ها امید هست

But I can’t bring myself to swim
اما نمیتونم خودمو متقاعد کنم توش شنا کنم

When I am drowning in this silence
وقتی دارم در این سکوت غرق میشم

Baby, let me in
پس عزیزم منو بپذیر

[Chorus]

Go easy on me, baby
به من سخت نگیر عزیزم

I was still a child
من هنوز بچه بودم

Didn’t get the chance to
شانس اینو نداشتم تا

Feel the world around me
دنیای اطرافمو حس کنم

I had no time to choose what I chose to do
من زمانی نداشتم تا چیزایی ک انتخاب کردم تا انجام بدمو انتخاب کنم

So go easy on me
پس به من سخت نگیر

[Verse 2]

There ain’t no room for things to change
جایی برای تغییر اوضاع نیست

When we are both so deeply stuck in our ways
وقتی ما هر دومون عمیقا در مسیرهامون گیر کردیم

You can’t deny how hard I have tried
تو نمیتونی تلاش های سخت منو انکار کنی

I changed who I was to put you both first
من خودمو تغییر دادم تا شما دوتا رو در اولویت قرار بدم

But now I give up
اما حالا تسلیم شدم

[Chorus]

Go easy on me, baby
به من سخت نگیر عزیزم

I was still a child
من هنوز بچه بودم

Didn’t get the chance to
شانس اینو نداشتم تا

Feel the world around me
دنیای اطرافمو حس کنم

I had no time to choose what I chose to do
من زمانی نداشتم تا چیزایی ک انتخاب کردم تا انجام بدمو انتخاب کنم

So go easy on me
پس به من سخت نگیر

[Bridge]

I had good intentions
من نیات خوبی داشتم

And the highest hopes
و آرزوهای بزرگ

But I know right now
اما میدونم در حال حاضر

It probably doesn’t even show
اون چیزا اصلا ب چشم نمیان

[Chorus]

Go easy on me, baby
به من سخت نگیر عزیزم

I was still a child
من هنوز بچه بودم

Didn’t get the chance to
شانس اینو نداشتم تا

Feel the world around me
دنیای اطرافمو حس کنم

I had no time to choose what I chose to do
من زمانی نداشتم تا چیزایی ک انتخاب کردم تا انجام بدمو انتخاب کنم

So go easy on me
پس به من سخت نگیر


تاریخ انتشار: 1400/08/29


شکیبا باشید...