کاربرد های there و it به عنوان ضمیر ساختگی

و there در زبان انگلیسی دو ضمیر نسبتا پرکاربرد هستند که در این درس می خواهیم با کاربردها و ساختار گرامری این دو آشنا شویم. این دو ضمیر در انگلیسی ضمایر مصنوعی یا dummy pronouns (ضمایر ساختگی) یا  expletive  (بیهوده) نامیده می‌شوند. برای اینکه راحت‌تر این دو ضمیر را یاد بگیریم بهتر است ابتدا با مفهوم ضمیر مصنوعی آشنا شویم:

ضمیر مصنوعی

ضمیر مصنوعی (dummy pronoun) زمانی به کار می‌رود که ما در جمله فاعل مشخص نداریم، ولی از آنجا که فعل باید فاعلی داشته باشد و جمله بدون فاعل ناقص است، از ضمایر مصنوعی مانند there و it استفاده می‌کنیم. این ضمایر در زبان فارسی وجود ندارند و در نتیجه معادلی هم ندارند. در ادامه با دو ضمیر مصنوعی it و there بیشتر آشنا می‌شویم.

ضمیر مصنوعی there

وقتی ضمیر there با فعل be و یک عبارت اسمی بیاید، از آن به عنوان ضمیر مصنوعی استفاده می‌کنیم. این ترکیب (there is/was/were/are) کاربردهای مختلفی دارد که در ادامه با پنج تا از این کاربردها آشنا می‌شویم.
1. برای معرفی موضوعی جدید یا اعلام کردن خبر جدید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

"There is" a meeting this evening. It will start at seven.

امروز غروب جلسه‌ای برگزار می‌شود. جلسه ساعت هفت شروع می‌شود.

"There has been" an accident. I hope no one is hurt.

تصادف شده است. امیدوارم کسی صدمه ندیده باشد.

2. برای بیان تعداد یا مقدار چیزی. در این کاربرد بعد از there was/were/is/are صفات یا قید شمارشی (مثل some, a lot of, many) می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

"There was" a lot of rain last night.

دیشب باران زیادی بارید.

"There were" five hundred seats in the conference hall.

پانصد صندلی در سالن همایش بود.

3. برای نشان دادن مکان و جای چیزی یا شخصی. به مثال‌های زیر توجه کنید:

"There used to be" a playground at the end of the street.

قبلا در انتهای خیابان یک زمین بازی بود.

"There are" people at home.

افرادی در خانه حضور دارند.

4. با ضمایر نامعین مقدار (مثل some, a lot of, many) و مصدر با to. به مثال‌های زیر توجه کنید:

"There is" a lot of work to do.

کار زیاد برای انجام دادن هست.

"There was" nothing to watch on television.

تلویزیون هیچ برنامه برای تماشا کردن نشان نمی‌داد.

نشان دادن فاعل در جملات با مصدر to

دقت کنید که برای نشان دادن فاعل در جملاتی که با ساختار there با ضمیر نامعین و مصدر با to ساخته می‌شوند، از حرف اضافه for استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

There is nothing for the children to do in the village.

در روستا هیچ کاری برای بچه‌ها نیست که انجام دهند.

There is a lot of work for you to do.

کارهای زیادی برای تو هست که انجام‌شان دهی.

5. با ضمایر نامعین مقدار (مثل some, a lot of, many) و مصدر با ing. به مثال‌های زیر توجه کنید:

There is someone waiting to see you.

کسی منتظر است که تو را ببیند.

There were a lot of people shouting and waving.

آدم‌های زیادی داد می‌زدند و دست تکان می‌دادند.

نکته

اگر عبارت اسمی در جمله‌ای که با there آمده مفرد بود از فعل مفرد و اگر عبارت اسمی جمع بود از فعل جمع استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

There were some biscuits in the cupboard.

چند تا بیسکویت در کابینت بود.

There was a lot of rain last night.

دیشب باران زیادی بارید.

ضمیر مصنوعی it

در انگلیسی از ضمیر مصنوعی it در کاربردهای زیادی استفاده می‌شود، مثلا برای بیان تاریخ، آب و هوا، ساعت و ... که در این بخش با این کاربردها آشنا می‌شویم.

1. برای بیان تاریخ. به مثال زیر توجه کنید:

It's January 4th.

چهارم ژانویه است.

2. برای بیان ساعت. به مثال زیر توجه کنید:

It’s one o’clock.

ساعت یک است.

3. برای بیان وضعیت آب و هوا. به مثال‌های زیر توجه کنید:

It’s raining.

هوا بارانی است. [دارد باران می‌بارد.]

It was getting cold.

هوا داشت سرد می‌شد.

It’s a beautiful day.

روز قشنگی است.

4. برای نظر دادن راجع به شرایط یک مکان. به مثال‌های زیر توجه کنید:

It’s very cold in here.

اینجا خیلی سرد است.

It’s very comfortable in my new apartment.

آپارتمان جدید من خیلی راحت است.

5. برای نظر دادن با استفاده از ساختار مصدر با to. به مثال‌های زیر توجه کنید:

It’s nice to meet you.

از آشنایی با شما خوشبختم.

It was interesting to meet your brother.

دیدار کردن با برادرت جالب بود.

6. برای نظر دادن با استفاده از ساختار فعل ing. به مثال‌های زیر توجه کنید:

It’s great living in Spain.

زندگی کردن در اسپانیا عالی است.

It’s awful driving in this heavy traffic.

رانندگی کردن در ترافیک سنگین خیلی بد است.

 

استفاده از it برای صحبت کردن درباره انسان

ما از it برای صحبت کردن درباره خودمان (ourselves) استفاده می‌کنیم. مثلا:
1. وقتی می‌خواهیم خودمان را پشت تلفن معرفی کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Hello. It’s George.

الو. "جرج" هستم.

2. وقتی کسی ما را نمی‌بیند، مثلا وقتی که پشت در هستیم یا پشت تلفن صحبت می‌کنیم. (مثال زیر جمله را نشان می‌دهد که وقتی پشت در هستیم برای معرفی خود بیان می‌کنیم.)

It’s me. It’s Mary.

[ماری پشت در است] منم. "ماری" هستم.

ما از It برای صحبت کردن راجع به دیگران (other people) نیز استفاده می‌کنیم. مثلا:
1. وقتی برای اولین بار به کسی اشاره می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Who’s that? I think it’s John’s brother.

او چه کسی است؟ فکر کنم برادر "جان" است.

2. وقتی پشت تلفن می‌خواهیم بدانیم چه کسی دارد با ما صحبت می‌کند. (مثال زیر جمله‌ای را نشان می‌دهد که بعد از جواب دادن تلفن می‌گوییم.)

Hello. Who is it?

[تلفن زنگ می‌زند، ما جواب می‌دهیم] الو. چه کسی صحبت می‌کند؟

3. وقتی کسی را (مثلا کسی که پشت در است) نمی ‌بینیم. (مثال زیر جمله‌ای است که هنگام باز کردن در بازگو می‌کنیم.)

Who is it?

[کسی در را می‌زند. ما می‌گوییم] کیه؟


تاریخ انتشار: 1400/10/23


شکیبا باشید...