سوالات yes-no در انگلیسی

سوال ها در انگلیسی انواع مختلفی دارند؛ سولات Yes-no-questions, Wh-questions, Tag-questions و غیره. در این پست قصد داریم به سوالات Yes-no بپردازیم. سوالات Yes-no با جواب های کوتاه آره یا نه جواب داده می شوند، به این نوع سوالات closed questions نیز گفته می شود.

سوالات Yes-no حتما باید با یکی از افعال کمکی (auxiliary verbs) be, do, have و یا افعال مدال (modal auxiliary verbs) شروع شوند. لیست کلیه این افعال در جداول زیر آمده است:

Be Have Do
am  has does
is have do
are had did
was    
were    

افعال کمکی مدال (modal auxiliary verbs)
can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would

به چند مثال توجه کنید:

Do you want to watch TV?

آیا می خواهی تلوزیون تماشا کنی؟

Does she want to play tennis?

آیا او می خواهد تنیس بازی کند؟

Are you tired?

آیا خسته ای؟

Can Sarah speak English?

آیا سارا می تواند انگلیسی صحبت کنی؟

نحوه جواب دادن سوالات Yes-no

این نوع سوالات را می توان به چند شکل متفاوت پاسخ داد که یکی از رایج ترین آنها فقط استفاده از yes و no می باشد:

Are you hungry?

Yes.

آیا گرسنه هستی؟

آره.

Do you need more cheese?

No.

آیا پنیر بیشتری می خواهی؟

نه.

یکی دیگر از روش های رایج پاسخ دادن به این سوالات که در موقعیت های رسمی بسیار کاربردی است این است که بعد از yes یا no به ترتیب از یک ضمیر و یک فعل کمکی یا مدال استفاده می شود:

جواب منفی جواب مثبت سوال

No, she does not.

No she doesn’t.

Yes, she does. Does he study?
No, they are not.

 

No, they aren’t.

Yes, they are. Are they from here
No, she is not.

 

No, she isn’t.

Yes, she is. Is Sarah your sister?
No, I have not.

 

No, I haven’t.

Yes, I have. Have you been playing soccer?
No, he should not

 

No, he shouldn’t.

Yes, he should. Should Mehran study more?

نکته: همانطور که توجه کردید جواب های منفی (با استفاده از not) را می توان به شکل مخفف استفاده کرد ولی جواب های مثبت را نمی توان به این شکل استفاده کرد.

منفی کردن این سوالات

از دو روش برای منفی کردن سوالات کوتاه Yes-no استفاده می شود؛ روش رایج تر این است که not را به n’t که مخفف است تبدیل کنیم و سپس آن را به انتهای فعل کمکی یا مدال که سوال با آن شروع می شود اضافه کنیم:

Are you tired? => Aren’t you tired?

Do you watch volleyball? => Don’t watch volleyball?

در روش دوم not را بعد از فاعل (اسم یا ضمیر) بکار می بریم. این روش بیشتر در موقعیت های رسمی استفاده می شود.

Are you tired? => Are you not tired?

Do you watch volleyball? => Do you not watch volleyball?