گرامر و کاربرد قید (adverb) در انگلیسی

 

قید (adverb) حالت و چگونگی فعل را نشان می دهد.با اضافه شدن ly  به آخر دسته ای از صفات آن ها را تبدیل به قید می كنیم. البته همه ی صفات با اضافه شدن   ly به آخر آنها به قید تبدیل نمی شوند و بعضی از آنها بدون تغییر هم صفت و هم نقش قید را دارند. 

 

انواع قید (adverb)

 

قيد ها  اقسام مختلفی دارند که در اینجا به پنج نوع متداول آنها اشاره می‌شود:

 

1- قيد حالت:

 

به خوبی :well

 

چگونه :how

 

به طور سریع :quickly

 

به آرامی :slowly

 

  به سخت :hard

 

سریعا :fast

 

  به حال عصبانی :angrily

 

The children are playing happily

 

بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند.

 

.Snails crawl very slowly

 


حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند.

 

 

2- قید مکان :

 

بالا :up

 

   پایین :down

 

    آنجا :there

 

     اینجا :here

 

    بالا  :above

 

زیر :below

 

        نزدیک :near

 

 

 

?How long have you been waiting here

 

شما چه مدتی اينجا منتظر بوده‌ايد؟

 

 

3- قید زمان :

 

امروز :today

 

          هنوز :yet

 

       هنوز :still

 

      اخیرا :recently

 

  به زودی  :soon

 

حالا: now

 

   سپس :then

 

.You can stay with us until then


تا آن موقع می‌توانيد با ما بمانيد.

 

 

4- قید مقدار :

 

خیلی :very

 

         مقدار زیادی :too

 

        خیلی :so

 

    کاملا  :quite

 

         زیاد  :much

 

تقریبا/نسبتا  :rather

 

.They are not really my parents

 

آنها واقعاً والدين من نيستند.

 

 

5-قید تکرار

 

دوبار :twice

 

          بعضی اوقات :sometimes

 

     اغلب :often

 

   همیشه :always

 

         هرگز :never

 

.Sometimes I write to him

 

گاهی به او نامه می‌نويسم.

 

جای قيدها (adverb)

 

سه جا يا مکان اصلی برای قيدها وجود دارد:

 

1- در ابتدای عبارت (قبل از فاعل) (ابتدايی)

 

 

 late

arrives

she

Sometimes

+… عبارت فعلي فاعل

قيد

 

2- در ميانه جمله (ميانی)

 

الف) بعد از اولين فعل معين:

 

 

late

arrived

always

has

She

+ …

بقيه عبارت فعلي

قيد

اولين فعل معين

فاعل

 

ب: پس از فعل (be):

late

always

is

she

+ …

قید

to be

فاعل

 

ج) اگر فعل معينی وجود ندارد، قبل از فعل مسندی (قابل صرف)

 

late

arrives

sometimes

she

…+

فعل مسندی

قید

فاعل 

 

3-در انتهای عبارت (پايانی) :

 

در جدول روبه رو متداولترين مکان قيدها در جملات نشان داده شده است:

 

 

مثال

مکان قید

نوع قید

.He never drives fast

 او هرگز به سرعت رانندگی نمی کند.

پایانی

حالت

.We can stay there

  ما می توانیم اینجا بمانیم.

پایانی

مکان

.I’ll see you tomorrow

  فردا تو را خواهم دید.

پایانی

زمان

.This book is rather boring

 این کتاب تقریبا کسل کننده ست.

پایانی

مقدار

I have never seen him before

  من هرگز او را قبلا ندیده ام.

پایانی

تکرار

 


ساختار قید (adverb)

 

از لحاظ فرم و ساختار می‌توان قيدها را به سه دسته

 

طبقه بندی کرد:

 

1- قيدهايی که با اضافه کردن ly به يک صفت ساخته می‌شوند،

 

مانند:

 

slow → slowly
brave → bravely

quick → quickly

 

 

 

2- قيدهايی که همان ساختار صفات را دارا هستند، يعنی هم می‌توانند به صورت قيد به کار روند و هم به صورت صفت. برخی از مهمترين آنها عبارتند از:

 

just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong

 

 

 

3- قيودی که اصلاً ارتباطی با صفات ندارند و نقش صفت ندارند. مانند:

 

so, now, very, there, here, too, as, quite

 

یک نکته

 

گاهی اوقات ممکن است بيش از يک نوع قيد در انتهای جمله ظاهر شود. در اين صورت معمولاً ترتيب قرارگيری آنها در جمله بدين صورت خواهد بود:
1-قيد حالت 2- قيد مکان 3- قيد زمان

 


مثال:

 

به ترتيب قيود حالت و زمان

 

 You are driving too fast today

شما خیلی سریع امروز رانندگی می کنید.

 

به ترتيب قيود حالت و مکان

 

Sit quietly here

 

آرام اینجا بشین.

 

چند نکته املايی درباره قید (adverb)

 

گفتيم که بسياری از قيدها با اضافه شدن ly به يک صفت ساخته می‌شوند. اما هميشه به اين سادگی نيست

 

1- y در انتهای کلمه به i تبديل می‌شود:

 

 gay → gaily

 

با خوشحالی با شادی

 

2- e در انتهای کلمه همچنان باقی می‌ماند:

 

   strange → strangely

 به طور عجیب 

 

ولی چند استثنا وجود دارد:

 

    true → truly

صادقانه


    due → duly

حسب الوظیفه

 

    whole → wholly

 به طور کامل

 

 

 

3-در صفاتی که به able يا ible ختم می‌شوند، e در انتهای کلمه حذف می‌شود و y جای آن را می‌گيرد:

 

      probable → probably

   احتمالا 

 

   possible → possibly

  شاید  

 

 

4-صفاتی که به يک حرف با صدا و يک L ختم می‌شوند، طبق روش معمول ly می‌گيرند:

 

    actual → actually

  در واقع 

 

   general → generally

  عموماً