کلمات پرسشی در انگلیسی Wh Questions

 

از کلمات پرسشی Wh Questions  برای پرسیدن سوال استفاده می کنیم.

این کلمات به قرار زیر اند :

چه کسی (فاعلی)_ Who

چگونه-How

چه زمانی-When

چه چیزی-What

کجا-Where

چه کسی (مفعولی)–Whom

چرا-Why

چرا–How come

مال چه کسی-Whose

کدام یکی-Which

چرا– What for

کلمات پرسشی در انگلیسی Wh Questions

به این دلیل به این کلمات، کلمات Wh میگوییم که حاوی دو حرف W و H هستند.

در زیر نمونه هایی از کلمات پرسشی Wh Questions را مشاهده می کنید:

کلمات پرسشی در انگلیسی Wh Questions

 

 

کلمه پرسشی

کاربرد

مثال

what

پرسش در مورد اطلاعات در مورد چیزی

?What is your name

اسم شما چیه؟

what

تقاضای تکرار یا تایید

What? I can’t hear you
?You did what

چی؟ نمی تونم صدات رو بشنوم.

چه کردی؟

what…for

پرسش برای دلیل

?What did you do that for

اون کار رو برای چی انجام دادی؟

when

پرسش درباره ی زمان

?When did he leave

چه زمانی او رفت؟

where

پرسش درباره ی مکان

?Where do they live

کجا آنها زندگی می کنند؟

which

پرسش درباره ی انتخاب

?which color do you want

کدام رنگی را می خوای؟

who

پرسش درباره ی چه کسی یا افرادی (فاعل)

?Who opened the door

چه کسی در را باز کرد؟

whom

پرسش درباره ی چه کسی یا افرادی (مفعول)

?Whom did you see

چه کسی را دیدی؟

whose

پرسش درباره ی مالکیت

?Whose are these keys

این کلید ها مال چه کسی هستند؟
?Whose turn is it

نوبت چه کسی است؟

why

پرسش درباره ی دلیل

?Why do you say that

چرا اینو میگی؟

why don’t

پیشنهاد دادن

?Why don’t I help you

چرا کمکت نکنم؟

how

پرسش درباره ی نحوه ی کار چیزی

?How does this work

این چگونه کار می کند؟

how

پرسش درباره ی شرایط و کیفیت

?How was your exam

امتحان ت چطور بود؟

how +adj/adv

پرسش درباره ی درجه و حد چیزی

مثال

how far

فاصله

how far is

?Turkey from Bangkok

فاصله ترکیه تا بانکوک چقدر است؟

how long

طول زمان یا فضا

How long

?will it take

چقدر آن طول می کشد؟

how many

مقدار (قابل شمارش)

how many

cars are there?

چه تعداد ماشین آنجا هستند؟

how much

مقدار (غیرقابل شمارش)

how much money

do you have?

چه مقدار پول دارید؟

how old

سن

?how old are you

شما چند سالتونه؟

how come

پرسش درباره ی دلیل

How come I

can’t see her?

چرا نمی توانم او را ببینم؟

 


شکیبا باشید...