انواع ضمیر در انگلیسی types of pronoun

 

ضمیر فاعلی، مفعولی،ملکی و انعکاسی و اشاره‌

ضمیر در انگلیسی کلمه‌ای دستوری یا گرامری است که جانشین یک اسم یا عبارت اسمی می‌شود. ضمیرها انواع مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: ضمیر فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی، اشاره‌ای، نامعین، نسبی و سؤالی که از این میان ضمیر فاعلی، مفعولی،ملکی و انعکاسی جزو ضمایر شخصی به حساب می‌آیند.

 

ضمیر فاعلی مفرد جمع
اول شخص I we
دوم شخص you you
سوم شخص he, she, it they

  • همه ضمیر های شخصی (فاعلی، مفعولی و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند they هم می‌تواند به انسان و هم به اشیاء اشاره کند.
  • ضمیر I همیشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط یک جمله بکار گرفته شود:

?Am I right

آیا درست میگم؟

 

ضمیر های مفعولی                                                                                                               

اگر چه این ضمایر را ضمایر مفعولی می‌نامیم، اما آنها به جز در جای مفعول در هر جای دیگری هم می‌توانند قرار بگیرند، مثلاً

بعد از فعل یا بعد از یک حرف اضافه:

 .Our teacher was angry with us

معلم ما از دست ما عصبانی بود. 

.Give me a ring tomorrow

فردا به من زنگ بزن. 

When he comes in, please tell him I phoned. 

هر وقت آمد، لطفاً به او بگویید که من زنگ زدم.

  .I’m older than you

من از تو بزرگترم.

‘I’m hungry.’  ‘Me too 

من گرسنه‌ام  من هم همینطور.

نکته: هنگامیکه از ضمایر شخصی به همراه and استفاده می‌کنیم، مؤدبانه‌تر این است که ضمایر I و we را بعد از اسامی و ضمایر دیگر بکار ببریم:

you and I, my father and I, them and us

همچنین you را باید قبل از اسامی و ضمایر دیگر به کار برد:

you and your wife, you and he

ضمیر های مفعولی

مفعولی

فاعلی

me

I

you

you

him

he

her

she

it

it

us

we

them

they

 

ضمیر های ملكی و صفات ملكی

ضمایر ملكی و صفات ملكی نشان می‌دهند که چه چیزی به چه کسی تعلق دارد.

ضمایرملکی

صفات ملکی

ضمایر فاعلی

mine

my

I

yours

your

you

his

his

he

hers

her

she

its

its

it

ours

our

we

theirs

their

they

 

توجه داشته باشید که صفات ملکی همیشه قبل از یک اسم می‌آیند (به همین دلیل صفت نامیده می‌شوند) ولی ضمیر ملکی جانشین صفت ملکی+اسم می‌شود و می‌تواند به تنهایی به عنوان  فاعل، مفعول و … قرار بگیرد (به همین دلیل ضمیر نامیده می‌شود)

چند مثال:

.This is my book

 این كتاب من است.
.This book is mine

این کتاب مال من است.

.This is her purse

این کیف اوست.
.This is hers

این مال اوست.

 ضمیر ملکی

Are those your pens? No, these are his

آیا آنها خودکارهای شما هستند؟ نه آنها مال او هستند.

ضمیر های انعکاسی

کلماتی که به -self و -selves ختم می‌شوند ضمایر انعکاسی نامیده می‌شوند و عبارتند از:

 مفرد (self-)  خود

myself

خودم

yourself

خودت

himself

خودش (مذکر)

herself

خودش (مؤنث)

itself

خودش (اشیاء)

جمع (selves-)

ourselves

خودمان

yourselves

خودتان

themselves

خودشان

 

توجه داشته باشید که در ضمایر انعکاسی عمل به فاعل جمله برمی‌گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

.He cut himself 

خودش را زخمی کرد.

.You should be ashamed of yourself

باید از خودت خجالت بکشی.

.Help yourselves

از خودتان پذیرایی کنید.

.We blame ourselves

ما خودمان را مقصر می‌دانیم.

 

استفاده از ضمیر های انعکاسی برای تأکید

از ضمایر انعکاسی می‌توان برای تأکید روی یک اسم، ضمیر یا عبارت اسمی استفاده کرد که در این حالت بعد از آنها در جمله قرار می‌گیرند:

   .I can do it myself

من خودم می‌توانم این کار را انجام دهم.

. We can repair the roof ourselves

ما می‌توانیم خودمان سقف را تعمیر کنیم.

The film itself wasn’t very good but I liked the music

 خود فیلم خیلی خوب نبود ولی از موسیقی آن خوشم آمد.

 

ضمیر دیگر

ضمیر اشاره‌ شامل these, that, this , those 

مثال : 

?Is this your T-shirt

آیا این تی شرت شماست؟ 

ضمیر نسبی شامل: 

when ,whom ,whose ,who ,that,  which , where

مثال:

The school that I went to is in the center of the city

موسسه ای که من رفتم در مرکز شهره.

  • ضمیر پرسشی، شامل:  when، where، why، what، who ,whatever

مثال

?What time is it

ساعت چنده ؟

ضمیر دوطرفه، شاملeach other و one another :

مثال:

.They love each other

آنها همدیگر را دوست دارند.

ضمیر نامعین شامل

None, nobody, nothing, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything , no one

مثال:

.Nobody knew what to do

هیچ کس نمیدانست چه کاری انجام دهد.


شکیبا باشید...