ضمایر موصولی در انگلیسی

 

ضمایر موصولی Relative Pronouns

عبارتند از who, which و that که از who فقط برای انسان استفاده می کنیم. از which برای غیر از انسان ، چیزی ، شی ای و یا حیوانی استفاده می کنیم و that می تواند جایگزین دو ضمیر موصولی  which و who شود.

 

The person who talked to me yesterday is my best friend.

شخصی که دیروز با من صحبت می کرد بهترین دوستمه.

The car that hit the old man was red.

ماشینی که به مرد مسن زد قرمز بود.

Do you know the person who is talking to Mike?

شخصی رو که داره با مایک صحبت می کنه می شناسی؟

 

در این جملات کلمات مشخص شده ضمیر موصولی هستند.

کاربرد ضمایر موصولی Relative Pronouns

در واقع ما از ضمایر موصولی برای معرفی جمله واره های موصولی (Relative Clauses) استفاده می کنیم که اطلاعات بیشتری در خصوص افراد و اشیاء به ما می دهند.

 

تشخیص جمله واره های موصولی

مهمترین مشخصه یک جمله واره موصولی شروع شدن با یکی از ضمایر فاعلی (who, which, that…) است:

 Do you know the man who drove the yellow car yesterday?

مردی که دیروز ماشین زرد را می راند می شناسی؟

 

انواع جمله واره های موصولی

به طور کلی ما موقعی از جمله واره های موصولی استفاده می کنیم که بخواهیم اطلاعات بیشتری در مورد چیزی بدهیم.  در این خصوص دو نوع جمله واره موصولی وجود دارد:

 

جمله واره های تعریف کننده

از این نوع از جمله واره های موصولی موقعی استفاده می کنیم که بخواهیم یک اسم را محدود کنیم. به عبارت دیگر کاربرد آن این است که مشخص کنیم در مورد کدام شخص یا کدام شی داریم صحبت می کنیم.

 

به این نوع از جمله واره ی موصولی در زبان انگلیسی defining relative clauses یا جمله واره های تعریف کننده می گویند. در این نوع  وجود جمله واره های موصولی کاملا ضروری است و بدون آنها یک جمله نمی تواند کامل باشد. مثال:

 

The person who talked to me yesterday is my best friend

شخصی که دیروز با من صحبت می کرد بهترین دوستمه.

همانطور که می بینید در مثال بالا این که ما داریم در مورد کدام شخص صحبت می کنیم (شخصی که دیروز با من صحبت کرد) کاملا مشخص شده است.

.The car that hit the old man was red

ماشینی که به فرد مسن زد قرمز بود.

 

در این مثال نیز این مشخص است که ما داریم در مورد کدام ماشین صحبت می کنیم (همان ماشین که فرد مسن را زیر گرفت.

I don’t remember the people who we met in Brazil.

افرادی رو که در برزیل ملاقات کردیم به یاد نمیارم.

 

در این مثال نیز این کاملا معلوم است که ما در مورد کدام افراد  صحبت می کنیم (همان افرادی که در برزیل ملاقات کردیم)

جمله واره های غیر تعریف کننده

وقتی که این ضمایر بیشتر در مورد خود شخص یا شی به ما می گویند (نه کدام شخص یا شی) ما حتی می توانیم آنها را حذف کنیم، چون آنها فقط اطلاعات بیشتری به ما می دهند. در این نوع از جمله واره ها دیگر نمی توانیم از that استفاده کنیم، ولی می توانیم از which و who استفاده کنیم. به این نوع جمله واره ی موصولی non-defining relative clause یا  جمله واره های غیر تعریف کننده می گویند.

 

My grandfather, who is 70 years old, plays soccer.

پدربزرگم که 70 سال سن دارد فوتبال بازی می کند.

 

در این جمله، جمله واره مشخص شده را می توان از جمله حذف کرد چون صرفا اطلاعات بیشتری را به جمله اضافه می کند و بدون آن هم منظور جمله به خوبی فهمیده می شود.

That is Chris Ronaldo, who plays in Real Madrid FC.

اون کریس رونالدوست که در باشگاه فوتبال رئال مادرید بازی می کند.

 

اینجا نیز می توانیم جمله واره مشخص شده را حذف کنیم.

چند نکته درباره ضمایر موصولی Relative Pronouns

در نوع دوم جمله واره های موصولی همیشه باید قبل از ضمایر موصولی از کاما (،) استفاده کنیم. همچنین اگر بعد از یک جمله واره موصولی، جمله ما همچنان ادامه داشت از یک کامای دیگر نیز باید بعد از آن استفاده کنیم.

 

Germany, which is in Europe, is very advanced in terms of industry.

آلمان که در قاره اروپا است از لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته است.

 

می توانیم در جمله واره های تعریف کننده به جای that از ضمایر موصولی who, whom و whose استفاده کنیم، ولی نمی توانیم از این سه ضمیر موصولی در جمله واره های غیر محدود کننده به جای that استفاده کنیم.

 

حذف ضمایر موصولی

به طور کلی اگر ضمیر مفعولی (who, which, that)، مفعول جمله واره موصولی  باشد می توانیم آن را حذف کنیم. (به عبارتی دیگر اگر ضمیر مفعولی برای مفعول جمله  بکار برود می توانیم آن را حذف کنیم).

 

Most of the students who were invited to the party did not come =>Most of the students invited to the party did not come

بیشتر زبان آموزانی که به میهمانی دعوت شده بودند نیامدند.                                

 

 ولی اگر ضمیر مفعولی (who, which, that…) فاعل جمله واره موصولی باشد نمی توانیم آن را حذف کنیم (به عبارتی دیگر اگر ضمیر مفعولی برای فاعل جمله بکار برود نمی توانیم آن را حذف کنیم.)

 

The man who came here last night called me for help.

مردی که دیشب به اینجا آمد برای کمک من را صدا زد.


شکیبا باشید...