دستم را توی پوست گردو گذاشت

He left me in the lurch


تاریخ انتشار: 1400/02/01


شکیبا باشید...