توصیف شباهت ها و تفاوت ها

 

Academic IELTS Writing Task 1 – Describing Similarities & Differences

توصیف شباهت ها و تفاوت ها – رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

 

چه در توصیف روند ها Describing Trends و چه در رتبه دهی آیتم ها Ranking items در رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول آکادمیک Academic گاها نیاز می شود که شباهت یا تفاوت چند آیتم یا متغیر را نوشت. برای این کار، باید با ساختار توصیف آن ها آشنا شد.

این کار مختص رایتینگ آیلتس نیست و بیشتر یک Function زبان عمومی است. برای بیان یک شباهت معمولا از یک جمله ساده Simple Sentence استفاده می شود. اما برای بیان تفاوت ها، باید از دو جمله ای ها که یا پیچیده Complex هستند و یا مرکب Compound استفاده کرد. برای این مورد مطالب مرتبط با ساختار جملات انگلیسی را مطالعه کنید.


شکیبا باشید...