تفاوت city و town

'

جمعیت یک city به طور کلی بیشتر است.
به طور کلی، هر مکانی که بیش از 2500 نفر ساکن باشد را می توان city و هر مکانی که ساکنین کمتری داشته باشد، town محسوب می شود.

تعریف ساده city این است: «یک town با وسعت قابل توجه یا منطقه شهری که خودگردانند». کلمه شهر از کلمه فرانسوی cite به معنای شهر، شهر گرفته شده است. واژه فرانسوی نیز از کلمه لاتین civitatum به معنای شهروندی گرفته شده است. دایره المعارف بریتانیکا city را به عنوان «مرکز جمعیت نسبتاً دائمی و بسیار سازمان یافته، با وسعت یا اهمیت بیشتر از یک town یا روستا» تعریف می کند.

تعریف ساده town این است: «یک منطقه مسکونی کوچکتر از city و بزرگتر از روستا». کلمه town از d; کلمه قدیمی انگلیسی tun به معنی محوطه، باغ، مزرعه، حیاط گرفته شده است.

town ها قبل از ایالت های مدرن وجود داشته اند و بین قرن های 15 و 17 به وجود آمده اند. گفته می شود که town ها "بیشتر اما نه منحصراً جوامع نیمه روستایی" هستند و در ایالات متحده در ایالت های نیوانگلند، نیویورک، پنسیلوانیا و ایالت های شمال مرکزی به اسن صورت شناخته شده اند.

-------------------


تاریخ انتشار: 1402/05/04


شکیبا باشید...