صفات منفی در بخش های توصیفی (Speaking & writing)

زبان آموز گرامی : می توانید از این صفات منفی در بخش توصیفی (Speaking & writing) استفاده کنید.

Terrible

وحشتناک

Dreadful

وحشتناک

Unsatisfactory

نامطلوب

Unacceptable

غیر قابل قبول

Inadequate

ناکافی – نا مساعد

Poor

ناچیز/نامرغوب – بی پوا / بیچاره

Uninviting

نا خواسته – نامطلوب - ناخوشایند

Unpleasant

ناخوشایند

Unappealing

ناپسند – نچسب

Unattractive

غیر جذاب – کسل کننده – خسته کننده

Wearisome

خسته کننده

Exasperating

طاقت فرسا

Uninteresting

کسل کننده – خسته کننده

Distasteful

ناپسند

Dull

احمق / کودن – کسل کننده

Tiresome

کلافه کننده

Awful

خیلی بد و ناخوشایند

Horrifying

وحشتناک

Miserable

بدبخت

Intolerable

غير قابل تحمل

Unbearable

غير قابل تحمل

Irksome

خسته کننده

Upsetting

ناراحت کننده

Objectionable

ناشایسته – ناخوشایند

Insupportable

طاقت فرسا – دشوار - غیر قابل پشتیبانی

Uncomfortable

ناراحت – وخیم

Deadly

مهلک – مرگبار – کشنده -

Worrying

نگران کننده

Frustrating

خسته کننده، اذیت کننده

Embarrassing

شرم آور

Annoying

آزار دهنده – مزاحم

Disturbing

مزاحم - نگران کننده

Irritating

آزار دهنده

Distracting

منحرف کننده

Substandard

نا مرغوب - غیر استاندارد

Boring

حوصله سر بر-کسل کننده

Unendurable

غیرقابل تحمل

Displeasing

ناخوشایند

Tiring

خسته کننده

Exhausting

طاقت فرسا –خستگه کننده

Confusing

کننده

Puzzling

گیج کننده

Perplexing

گیج کننده  -  سر در گم کننده

Disgusting

چندش آور

Discouraging

دلسرد کننده

Horrible

ناگوار- مهیب - سهمگین

Depressing

افسرده کننده

Heart-breaking

دلخراش

Frightening

ترسناک

Unbearable

غير قابل تحمل

Useless

بلا استفاده

Horrifying

وحشتناک

Shocking

تکان دهنده

Nerve-racking

اعصاب خورد کن

Disappointing

ناامید کننده

Soul-destroying

آزار دهنده (روح)

Insufferable

غیر قابل تحمل

Appalling

مخوف - ترسناک

Horrifying

وحشتناک

Unexciting

کسل کننده (فاقد هیجان)

Disheartening

دلسرد کننده

Monotonous

یکنواخت

Vain

بیهوده

Distressful

ناراحت کننده

 

-------------------------------

 

 


شکیبا باشید...