معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک یک آیلتس

 

IELTS Writing Task 1 Academic Assessment Criteria

معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک یک آیلتس

 

برای کسب آمادگی در رایتینگ تسک یک آیلتس IELTS Writing Task 1 باید بدانیم نوشته ما طبق چه معیارهایی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا بتوانیم خود را بهتر برای نگارش مقاله های آیلتس IELTS آماده کنیم چرا که دقیقا متوجه می شویم ممتحن آیلتس IELTS Examiner منتظر است چه چیزهایی در گزارش Report ما ببیند.

 

معیارهای تصحیح و ارزیابی رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 چیست؟

درست مثل اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking‌، بخش مربوط به آزمون آیلتس IELTS کنسول گری بریتانیا British Council در وبسایت takeielts.britishcouncil.org چهار معیار را مستقیما در ارزیابی رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1  مطرح می کند. لینک این مطلب پایین تر آورده شده است. ولی تیم آموزشی آکادمی اسمارت، قطعا معیارهای خیلی بیشتری را به شما معرفی می کند که تک تک آن ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نمره متقاضی در مهارت رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1  تعیین کننده اند. در ابتدا، به بررسی چهار فاکتور خود سازمان می پردازیم. جدول زیر به صورت اختصاصی توسط تیم آموزشی آکادمی اسمارت از روی نسخه اصلی آن تهیه شده است.

 

BandGrammatical Range and AccuracyLexical Resource

Coherence and Cohesion

Task Response
نمرهبُرد و درستی گرامرمنابع واژگانانسجام و پیوستگیپاسخگویی به سوال
۹·      بُرد وسیعی از تمامی ساختارها را طبیعی و به درستی استفاده می کند.

 

·      مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به Native Speaker ها بکند (slip).

·      در تمامی موضوعات، لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند و کنترل فوق العاده ای روی اصیل و طبیعی بودن زبان و ادبیاتش دارد.

 

·      ممکن است اشتباهات لُپی داشته باشد اما مشکلی نیست. درست همانند یک Native Speaker که ممکن است slip داشته باشد.

·      طوری از کلمات و عبارات ربط استفاده می کنند که آن ها توجه را جلب نمی کنند.

 

·      خیلی حرفه ای نوشته اش را پاراگراف بندی می کند.

·      تماما بخش های سوال را پوشش می دهد.

 

·      پاسخش را کاملا تشریح کرده و توضیح می دهد.

۸·      بُرد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.

 

·      اکثر جملاتش درست و بدون غلط است.

·      گاهی اشتباهات و غلط هایی نیز دارد.

·      منابع واژگانش وسیع است و به راحتی و با انعطالف برای انتقال مفاهیم به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.

 

·      با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و uncommon استفاده می کند ولی گاهی لغات را اشتباه انتخاب می کند و کالوکیشن درستی نمی سازد.

·      ایرادهای spelling و word formation ش بسیار کم است.

·      ایده ها و مطالبش را با یک ترتیب منطقی می نویسد. (logical sequencing)

 

·      تمام نکات کلمات ربط Cohesion را به خوبی مدیریت می کند.

·      پارگراف بندی های مناسبی دارد.

·      بخش های سوال را به اندازه کافی پوشش می دهد.

 

·      ویژگی ها کلیدی / بولت پوینت ها را کاملا و به درستی برجسته می سازد و ارایه می کند.

۷·      ساختارهای پیچیده ی بسیاری استفاده می کند اما انعطاب پذیری آن ها معمولی است.

 

·      جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند.

·      روی گرامر و علامت گذاری (Punctuation) تسلط خوبی دارد اما تعدادی اشتباه نیز در نوشته اش وجود دارد.

·      در موضوعات بسیاری، می تواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند و دامنه لغاتش کافی است.

 

·      گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد collocation و style نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را اشتباه انتخاب می کند.

·      بعضی مواقع ایرادهایی در انتخاب کلمات، spelling و word formation دارد.

·      اطلاعات را به صورت منطقی سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.

 

·      از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند (cohesive devices) اما ممکن است از آن ها زیادی یا کم استفاده کند. (under-/over-use)

·      در هر پاراگرافش یک موضوع کلی شفاف ارایه می دهد.

·      تمام بخش های سوال را پوشش می دهد.

 

·      (آکادمیک): کُلیت نمودار (Overview) را خیلی شفاف توضیح می دهد: ممکن است روندهای اصلی باشد، تفاوت ها و یا مراحل باشد.

·      (جنرال ترینینگ): با لحن مناسب، هدف نگارش نامه را شرح می دهد.

·      کاملا شفاف ویژگی های اصلی / بولت پوینت ها را ارایه می کند اما این موارد می توانستند بهتره تشریح شوند.

۶·      ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.

 

·      اشتباهات گرامری و Punctuation دارد اگرچه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.

·      لغات مختلفی برای صحبت راجع به موضوعات مختلف استفاده می کند.

 

·      سعی می کند از لغات طبیعی و less common استفاده کند اما معمولا به اشتباه این کار را انجام می دهد.

·      ایرادهایی در انتخاب کلمات، spelling و word formation دارد اما این ها مانع برقراری ارتباط و فهم متقابل نمی شود.

·      اطلاعات را به صورت یکدست سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.

 

·      از کلمات ربط به خوبی استفاده می کند (cohesive devices) اما ربط بین جملاتش گاهی مکانیکی یا غلط است.

·      بخش های نوشته اش را گاهی به صورت شفاف به یکدیگر ربط نمی دهد.

·      پاراگراف بندی دارد اما همیشه منطقی نیست.

·      تمام بخش های سوال را پوشش می دهد اما ممکن است روی بعضی بخش ها تمرکز بیشتری داشته باشد.

 

·      (آکادمیک): کُلیت نمودار (Overview) را با انتخاب صحیح اطلاعات توضیح می دهد.

·      (جنرال ترینینگ): هدف نگارش نامه را شرح می دهد اما ممکن است لحن مناسبی نداشته باشد.

·      کاملا شفاف ویژگی های اصلی / بولت پوینت ها را ارایه می کند اما جزئیاتش ممکن است بیربط، نامناسب یا نادقیق باشد.

۵·      ساختارهای جملاتش محدود است.

 

·      تلاش می کند جملات پیچیده تولید کند اما ساختارهایش به درستی ساختارهای جملات ساده اش نیست.

·       معمولا اشتباهات گرامری و Punctuation بسیاری داشته و آن ها درک مطلب را تاحدودی مختل می کند.

·      دامنه لغات محدودی دارد اما برای حداقل لازم کافی است.

 

·      ایرادهای بزرگی در spelling و word formation دارد و برای خواننده مشکل است.

·      اطلاعات ارایه شده اش سازماندهی نسبی دارند اما پیشروی کلی خوبی ندارد.

 

·      کلمات ربطش (cohesive devices) کافی نیست و همان تعداد کم را نیز غلط استفاده می کند.

·      ممکن است پاراگراف بندی نداشته باشد و یا به اشتباه پاراگراف بسازد.

·      پاسخ سوال را می دهد اما بخش هایی از فرمت آن معمولا نامناسب است.

 

·      (آکادمیک): جزئیات را مکانیکی بر می شمارد و overview شفافی ندارد. معمولا توضیحاتی برای پشتیبانی کردن از توصیف هایش ندارد.

·      (جنرال ترینینگ): معمولا هدف از نگارش نامه را به درستی بیان نمی کند. لحنش متغیر است و گاهی نامناسب.

·      ارایه اطلاعاتی ویژگی های اصلی / بولت پوینت ها را دارد اما معمولا کافی نیست. معمولا تمایل دارد روی جزئیات تمرکز کند.

۴·      جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و Subordinate خیلی محدود است.

 

·      بعضی ساختارهایش درست است اما علط هایش بیشتر است.

·      اغلب نشانه گذاری هایش (Punctuation) اشتباه است.

·      لغاتی که استفاده می کند ابتدایی و basic بوده و معمولا آن ها را مرتبا تکرار می کند.

 

·      لغاتش ممکن است برای نوشته اش مناسب نباشند.

·      تسلطی روی spelling و word formation ندارد.

·      خواننده برای درک نوشته اش باید تلاش مضاعف کند!

·      اطلاعات و ایده هایی دارد اما طبقه بندی و سازماندهی آن ها منسجم نبوده و هیچ پیشروی شفافی ندارد.

 

·      تعدادی عبارات و کلمات ربط بسیار مبتدی استفاده می کند اما معمولا غلط استفاده می کند.

·      معمولا پاراگراف بندی ندارد و یا پاراگراف هایش گیج کننده اند.

·      تلاش می کند پاسخ سوال را بدهد اما تمام ویژگی های اصلی / بولت پوینت ها را پوشش نمی دهد. لحنش معمولا نامناسب است.

 

·      (آکادمیک): ممکن است ویژگی های اصلی را با جزئیات اشتباه بگیرد. بخش های پاسخش ممکن است ناواضح، بیربط، تکراری، یا غلط باشد.

·      (جنرال ترینینگ): نمی تواند به صورت واضح هدف از نگارش نامه را شرح دهد.

۳·      تلاش می کند جمله بسازد اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند چرا که گرامر و علامت گذاری درستی ندارد.·      لغاتی که استفاده می کند بسیار ابتدایی و محدود بوده و تسلطی روی spelling و word formation ندارد.

 

·      اشتباهاتش نمی گذارد خواننده پیام را دریافت کند.

·      ایده ها را منطقی طبقه بندی نمی کند.

 

·      کلمات ربطش خیلی محدود است و آن هایی را که استفاده می کند اطلاعات را به صورت منطقی به یکدیگر ربط نمی دهند.

·      تقریبا هیچ بخشی از سوال را پاسخ نمی دهد زیرا ممکن است کلا سوال را اشتباه متوجه شده باشد.

 

·      مطالبی که می گوید تکراری و بی ربط هستند.

۲·      بُرد وسیعی از تمامی ساختارها را طبیعی و به درستی استفاده می کند.

 

·      مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به Native Speaker ها بکند (slip).

·      در تمامی موضوعات، لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند و کنترل فوق العاده ای روی اصیل و طبیعی بودن زبان و ادبیاتش دارد.

 

·      ممکن است اشتباهات لُپی داشته باشد اما مشکلی نیست. درست همانند یک Native Speaker که ممکن است slip داشته باشد.

·      طوری از کلمات و عبارات ربط استفاده می کنند که آن ها توجه را جلب نمی کنند.

 

·      خیلی حرفه ای نوشته اش را پاراگراف بندی می کند.

·      تماما بخش های سوال را پوشش می دهد.

 

·      پاسخش را کاملا تشریح کرده و توضیح می دهد.

۱·      توانایی نوشتن ندارد و یا کلا پاسخش ربطی به سوال داده شده ندارد!
۰·      در امتحان شرکت نکرده و غایب است یا یک پاسخ کاملا حفظ شده می نویسد.

دیگر فاکتورهای تاثیرگذار در ارزیابی رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1  چیست؟

موارد دیگری که باعث می شوند متقاضیان آیلتس نمره ی بهتری در رایتینگ بگیرند به تسک یک یا تسک دو آن ربط ندارد و برای هردو صدق می کند. پس آکادمی اسمارت آن ها را یکجا در مطلب ملزومات یک رایتینگ خوب برای شما تهیه کرده است.

 


شکیبا باشید...