جمله روز

Be what you are
  همونی باش که هستی ...مشاهده ی مطلب 
Be thankful for everything that happens in your life; it’s all an experience.
برای همه چیزی که توی زندگیت اتفاق میفته شاکر باش که همش تجربست ...مشاهده ی مطلب 
Success is the sun of small efforts repeated day in and dat outS
    موفقیت مجموع تلاش های اندک است که روز به روز تکرار می شود ...مشاهده ی مطلب 
Hope... is the only thing stronger than fear
    امید تنها چیزی است که از ترس قوی تر است ...مشاهده ی مطلب 
At the end of the day,remind yourself that you did the best you could today,and that is good enough
در آخر روز به خودت یادآوری کن که تو امروز بهترین کاری که میتونستی رو انجام دادی و این کافیه ...مشاهده ی مطلب 
Love the trees until their leaves fall off,then encourage them to try again next year
درخت ها را تا زمانی که برگ هایشان بریزد دوست داشته باشید،سپس آنها را تشویق کنید که برای سال بعد دوباره تلاش کنند ...مشاهده ی مطلب 
You learn nothing from life,if you think you’re right all the time
هیچوقت چیزی از زندگی یاد نمیگیری،اگر فکر کنی همیشه حق با توئه ...مشاهده ی مطلب 
Stand strong Believe in yourself chase those Dreams
محکم بایست،به خودت باور داشته باش و آرزوها رو دنبال کن! ...مشاهده ی مطلب 
Don’t give up hope at your worst times,because the darkest clouds grant the most beautiful rain
در بدترین روزها،امیدوار باش همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر میبارد ...مشاهده ی مطلب 
Dreams are only dreams until you wake up and make them real
رویاها،رویا باقی می مونن تا وقتی که بیدار شی و اون ها رو به واقعیت تبدیل کنی ...مشاهده ی مطلب 
When are you going to begin something,plan and think about it completely
هیچ کاری را آغاز نکنیم مگر آنکه تمام برنامه و فکرمان برای به نتیجه رساندن آن صرف شود ...مشاهده ی مطلب 
Today is all you have Don’t worry about tomorrow just do the best you can right now
امروز تمام آن چیزیست که داری نگران فردا نباش فقط در حال حاضر بهترین کاری را که میتوانی انجام بده ...مشاهده ی مطلب 
Stay strong no matter how many ups and downs you go through
قوی باش،مهم نیست که از چندتا فراز و نشیب گذر میکنی! ...مشاهده ی مطلب 
Don’t tell people your plan show them your results
برنامه خود را به مردم نگویید،نتایج خود را به آنها نشان دهید ...مشاهده ی مطلب 
Go it the direction of your dreams,live the life you’ve imagined
در مسیر رویاهایت برو،زندگی ای را که تصور میکردی زندگی کن ...مشاهده ی مطلب 
Keep your dreams big and your worries small
آرزوهاتو بزرگ نگه دار و نگرانی هاتو کوچیک ...مشاهده ی مطلب 
The most important thing we learn at school is the fact that the most important things can’t be learned at school
مهم ترین چیزی که در موسسه یاد میگیریم این است که مهم ترین چیزها را نمیتوان در موسسه یاد گرفت ...مشاهده ی مطلب 
MAGIC only exist for those you belive in it
معجزه،تنها برای کسانی که باورش دارند وجود دارد ...مشاهده ی مطلب 
The secret of getting ahead is getting started
راز پیشرفت در آغاز کردن است ...مشاهده ی مطلب 
You don’t need a new day to start over you only need a new mindset
برای یه شروع تازه نیاز به یه روز جدید نداری،فقط به یه طرز فکر جدید نیاز داری ...مشاهده ی مطلب 
Nothing is PERMANENT
هیچ چیز دائمی نخواهد بود ...مشاهده ی مطلب 
The best dreams happen when you’re awake
بهترین رویاها وقتی اتفاق میفتن که بیداری ...مشاهده ی مطلب 
The only possible way is what you never start it
تنها مسیر غیر ممکن اونیه که هیچوقت شروعش نمیکنی ...مشاهده ی مطلب 
Our bigest regrets are the chances we didn’t take
بزرگترین حسرت ما آدم ها فرصت های از دست رفتمونه ...مشاهده ی مطلب 

صفحات: 1 2 3 4  ... 26