سازماندهی پاراگراف ها

 

Academic IELTS Writing Task 1 – Organizing Paragraphs

سازماندهی پاراگراف ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک

 

شاید برای برخی از متقاضیان آیلتس IELTS Candidates، اینکه چطور باید اطلاعات را درسته بندی بکنند و سپس پاراگراف های نوشته خود را سازماندهی کنند، سخت ترین کار در نگارش رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول آکادمیک Academic باشد. اما با وجود اکسیر رایتینگ آیلتس، این کار نیز ساده می شود

برای گزارشم در تسک یک رایتینگ آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic چند پاراگراف بنویسم؟

به صورت کلی نمی توان در گزارشات آیلتس، یک پاراگراف بندی ثابت اعلام کرد. با توجه به اطلاعات موجود، می توان پاراگراف ها را به اشکال مختلف سازماندهی کرد. اما به طور کلی، بجز پاراگراف مقدمه (Introduction)، پاراگراف های بدنه گزارش آیلتس IELTS Report معمولا یک الی سه عدد می باشند. پاراگرافی به اسم نتیجه گیری Conclusion نداریم اما می توان در انتها یک Summary یا خلاصه نوشت.

 

The Introductory Paragraph

Body Paragraph(s)

The Summary Paragraph

 

نگارش پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic

پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک IELTS Writing Task 1 Academic – جمله آغازین یا Opening Statement

 پاراگراف مقدمه  به چهار بخش تقسیم می شود. این بخش ها عبارتند از:

1-جمله ی آغازین یا Opening Statement

2-متصل کننده یا Switcher

3-عبارت مشاهده یا Observation Phrase

4-جمله ی بررسی کلی یا Overview

جمله ی آغازین، در واقع دوباره نویسی صورت سوال رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک یا Rubric می باشد. نگارش جمله ی آغازین گزارشات آیلتس را مطالعه کنید.

جمله ی "بررسی کلی نمودار" نیز پس از تجزیه تحلیل آن می تواند بدست بیاید. مطلب نگارش جمله ی بررسی کلی نمودارهای رایتینگ تسک یک آیلتس آکادمیک را مطالعه کنید.

توضیح این مطلب با یک مثال ساده تر خواهد شد:

 

در یک دید کلی، میتوان پاراگراف مقدمه ای این سوال را به این شکل دید:

 

به جز بخش های اول و چهارم،  برای قسمت های دوم و سوم، به نمونه ی زیر توجه کنید:

 

 

 

 


شکیبا باشید...