سوالات جور کردنی در ریدینگ آیلتس

 

IELTS Reading – Matching Questions

سوالات جور کردنی در ریدینگ آیلتس

 

در ریدینگ آیلتس IELTS Reading سوالات Matching چه سوالاتی هستند؟

دو سری آیتم Item در سوالات Matching در ریدینگ آیلتس IELTS Reading در هر دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال ترینینگ General Training به متقاضیان آیلتس IELTS داده می شود. در این سوال ها، می خواهند با توجه به آنچه که در متن آمده است (According to the Passage)، این آیتم ها را (مثلا یک تا پنج و A تا G) با یکدیگر جور کنیم.

 

انواع سوالات جورکردنی یا Matching در ریدینگ آیلتس IELTS Reading کدام است؟

سوالات Matching در ریدینگ آیلتس IELTS Reading را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

IELTS Reading Matching Questions

 1. Matching Information (Items/Features)
 2. Matching Headings
 3. Classification
 4. Sentence Endings

ظاهر سوالات Matching Information به این شکل است:

Questions 14-18
Reading Passage below has nine paragraphs, A-l. Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-l, in boxes 14-18 on your answer sheet.
NB You may use any letter more than once.

۱۴٫ a description of the substance responsible for the red colouration of leaves
۱۵٫ the reason why trees drop their leaves in autumn
۱۶٫ some evidence to confirm a theory about the purpose of the red leaves
۱۷٫ an explanation of the function of chlorophyll
۱۸٫ a suggestion that the red colouration in leaves could serve as a warning signal.

ظاهر سوالات Matching Headings به این شکل است:

Questions 1-6

Reading Passage below has six sections A-F. Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number i-x in boxes 1-6 on your answer sheet.

List of Headings

 • Locations and features of different seaweeds
 • Various products of seaweeds
 • Use of seaweeds in Japan
 • Seaweed species around the globe
 • Nutritious value of seaweeds
 • Why it doesn’t dry or sink
 • Where to find red seaweeds
 • Underuse of native species
 • Mystery solved
 • How seaweeds reproduce and grow

 

 1. Section A …………….
 2. Section B …………….
 3. Section C …………….
 4. Section D …………….
 5. Section E …………….
 6. Section F…………….

ظاهر سوالات Matching Classification به این شکل است:

Questions 11-13
Classify the following description as relating to

A Green seaweeds
B Brown seaweeds
C Red seaweeds

Write the correct letter A, B, or C in boxes 11-13 on your answer sheet.

۱۱٫ Can resist exposure to sunlight at high-water mark
۱۲٫ Grow in far open sea water
۱۳٫ Share their habitat with kareng

ظاهر سوالات Sentence Ending به این شکل است:

Questions 19-22

Complete each sentence with the correct ending, A-G, below.

Write the correct letter, A-G. in boxes 19-22 on your answer sheet.

be discouraged by difficulties.
Btravel on open land where they can look out for predators.
Ceat more than they need for immediate purposes.
Dbe repeated daily. ‘
Eignore distractions.
Fbe governed by the availability of water.
Gfollow a straight line.

۱۹    According to Dingle, migratory routes are likely to ……….

۲۰    To prepare for migration, animals are likely to ……….

۲۱    During migration, animals are unlikely to ……….

۲۲    Arctic terns illustrate migrating animals’ ability to ……….

 

چطور سوالات جورکردنی یا Matching در ریدینگ آیلتس IELTS Reading را حل کنم؟

 1. متن را نخوانده و مستقیما به سراغ سوالات می رویم.
 2. کلیدواژه (keywords) های همه ی آیتم های لیست داده شده (Heading ها یا Item ها) را پیدا کنید.
 3. فکر کنید که کلیدواژه هایی که پیدا کردید چه مترادف synonym ها و چه متضاد antonym هایی داشته و به چه اشکالی می توانند paraphrase بشوند.
 4. پاراگراف اول را خوانده و سعی کنید با استفاده از Process of elimination، تا جایی که امکان دارد گزینه ها را حذف کرده و نزدیک ترین گزینه را انتخاب کنید.
 5. این کار را تا پاراگراف آخر ادامه دهید.

 

نکات سوالات جورکردنی یا Matching ریدینگ آیلتس IELTS Reading

 1. اگر حس کردید چند گزینه با یک آیتم جور می شوند، همه آن ها را کنارش نوشته و بگذرید. بعدا آن تعداد کمتر خواهد شد.
 2. سوالات جور کردنی Matching در ریدینگ آیلتس IELTS Reading در دسته Global قرار می گیرند؛ این به این معناست که سوالات ترتیب واضحی ندارند.
 3. قرار نیست الزاما اطلاعاتی که دنباشان هستیم در ابتدا یا انتهای پاراگراف ها باشند؛ آن ها ممکن است هرجای پاراگراف بوده و یا اصلا مستقیما درون پاراگراف نباشند و نیاز باشد با یک نتیجه گیری فهمید که فلان مطلب خاص کجا قرار دارد (حتی در سوالات Heading).
 4. ممکنه است اطلاعات با مثال هایی به ما داده شوند. برای مثال چند مثال از اینکه چه کارهایی روی یک منطقه انجام شده است به ما داده شوند و در گزینه داده شده در سوال بنویسند “مدارکی گواه بر فعالیت هایی برای مدیریت محیط زیست”.
 5. اول همه سوالات را بخوانید و هر پاراگراف را یکبار بخوانید. اشتباه است که یک گزینه را خوانده و کل متن را بخوانید و سپس، بعد از خواندن گزینه دوم، دوباره کل متن را بخوانید!

 

 

 

 


شکیبا باشید...