طریقه نگارش انواع نامه ها

 

General Training IELTS Writing Task 1 – How to Write Different IELTS Letters

طریقه نگارش انواع نامه های آیلتس در رایتینگ ماژول جنرال ترینینگ

 

بعد از اینکه با انواع موضوعات نامه های آیلتس در رایتینگ تسک ۱ آیلتس IELTS Writing Task 1 در ماژول جنرال ترینینگ General Training‌ آشنا شدیم، زمان آن می رسد تا بفهمیم چطور باید برای هر کدام، با توجه به موضوعش نامه ای نوشت.

توجه کنید که فرم کُلی نامه یکسان بوده و همانطور که در اجزای نامه های آیلتس گفتیم، تمام آن بخش ها، صرف نظر از موضوع و استایل نامه، باید رعایت گردند.

آکادمی اسمارت در اینجا، تعداد از کلیشه های معروف برای انواع نامه برای شما جمع آوری کرده است اما همچنان توصیه می شود که سعی کنید از ساختارهای کلیشه ای استفاده نکنید.

 

عبارات و جملات زیر مخصوص جمله های Introduction یا هدف از نگارش نامه و Closing است:

 introductionclosing
Formal

 

 

informativeI am writing to inform you that…

 

The purpose of this letter is to…

I would like to take this opportunity to…

I would like to thank you for your considerate attention in advance.

 

I acknowledge your wholehearted concern with regard to do this issue in advance.

complaintThis letter is to express my dissatisfaction with…

 

This letter is a complaint concerning…

I am writing this letter to complain in the strongest terms about…

I am looking forward to hearing from you as soon as possible.
condolenceI would like to express my sincere condolences on the passing of your father…Please pass my deepest sympathies on to your mother, and brother, and sister, and to all of your father’s grandchildren.
explanationI am writing this letter to explain why…I would like to apologize for the inconvenience that I have caused you; I trust that you definitely understand.
responseI am writing in reply to a letter I received from you two days ago stating…
enquiryI am writing to make enquiries about… which I heard/saw yesterday in a…

 

 

عبارات و جملات زیر برای بخش Introduction نامه های غیررسمی است:

 

Informal

I hope this letter finds you well, …
I just wanted to let you know that…
It’s been a while since we last talked, so I thought I’d drop a line telling you what’s been happening to me here.

شکیبا باشید...