معیارهای تصحیح و نمره دهی

 

IELTS Speaking Assessment Criteria


معیارهای تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس – مهارت گفتاری آیلتس

 

شاید برای شما هم سوال باشد که مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking چطور مورد ارزیابی قرار گرفته و نمره دهی می شود. قطعا اینکه بدانیم صحبت ما طبق چه معیارهایی مورد ارزیابی قرار می گیرد، به ما کمک می کند خود را بهتر برای آزمون آماده کنیم چرا که دقیقا متوجه می شویم ممتحن آیلتس IELTS Examiner منتظر است چه چیزهایی بشنود.

 

معیارهای تصحیح و ارزیابی اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking چیست؟

سازمان آیلتس IELTS.org چهار معیار را مستقیما در ارزیابی اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking مطرح می کند. اما تیم آموزشی آکادمی اکسیر، قطعا معیارهای خیلی بیشتری را به شما معرفی می کند که تک تک آن ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نمره متقاضی در مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking تعیین کننده اند. در ابتدا، به بررسی چهار فاکتور خود سازمان می پردازیم. جدول زیر به صورت اختصاصی توسط تیم آموزشی آکادمی اکسیر از روی نسخه اصلی آن تهیه شده است.

 

BandPronunciationGrammatical range and accuracyLexical resourceFluency and coherence
نمرهتلفظبُرد و درستی گرامرمنابع واژگانانسجام و سلاست
۹·      تلفظ با ظرافت کامل و دقیق

 

·      درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.

·      مشخص نیست native نیست.

·      بُرد وسیعی از تمامی ساختارها را طبیعی و به درستی استفاده می کند.

 

·      مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به Native Speaker ها بکند (slip).

·      در تمامی موضوعات، لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند.

 

·      زبان و ادبیاتش اصیل و طبیعی است و درست همانند یک Native Speaker صحبت می کند.

·      نرم و روان صحبت می کند. تکرار و تصحیح خودش به ندرت اتفاق می افتد.

 

·      اگر در صحبت هایش مکث کند، به خاطر طبیعت گفتگویش است، نه به خاطر اینکه به دنبال ساختارهای گرامری یا لغات خاصی می گردد.

·      صحبتش را کاملا منسجم و طبقه بندی شده ارایه می کند و هرجا که لازم باشد، به درستی و به صورت حرفه ای از عبارات ربط دهنده مناسب استفاده می کند.

·      موضوعات را متناسباً بسط داده و کاملا روشن می سازد.

۸·      تلفظ با ظرافت عالی و دقیق

 

·      درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.

·      زبان مادری اش خیلی کم روی صحبتش تاثیر دارد.

·      بُرد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.

 

·      اکثر جملاتش درست و بدون غلط است اما گاهی اشتباهاتی دارد که البته آن ها نیز اساسی و پایه ای نیستند.

·      منابع واژگانش وسیع است و به راحتی و با انعطالف برای انتقال مفاهیم به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.

 

·      با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند ولی به ندرت اشتباه هم می کند.

·      کاملا حرفه ای در مواقع لازم، عبارات و جملات را paraphrase می کند و توضیح می دهد.

·      نرم و روان صحبت می کند اما گاهی نیز تکرار کرده و خودش را تصحیح می کند.

 

·      اگر در صحبت هایش مکث کند، معمولا به خاطر طبیعت گفتگویش است، اما به ندرت نیز به خاطر این است که به دنبال زبان و ادبیات مناسب می گردد.

·      موضوعات را متناسباً بسط داده و کاملا روشن می سازد.

۷·      تمام ویژگی های لازم برای نمره ۶ را داشته و از آن بهتر است اما به نمره ۸ نمی رسد.·      ساختارهای پیچیده ی بسیاری استفاده می کند اما انعطاب پذیری آن ها معمولی است.

 

·      جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند اما تعدادی اشتباه گرامری داشته و آن ها را تکرار می کند.

·      در موضوعات بسیاری، می تواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند.

 

·      گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد collocation و style نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را اشتباه انتخاب می کند.

·      عبارات و جملات را به خوبی paraphrase می کند و توضیح می دهد.

·      بدون اینکه اسنسجام صحبتش بهم بریزد، یا حس شود که دارد تلاش خاصی می کند، به اندازه کافی صحبت می کند.

 

·      گاهی اوقات مکث هایی برای پیدا کردن ساختارهای گرامری یا لغات می کند.

·      بعضی از موقع، خودش را تصحیح کرده و عبارت یا جمله ای را تکرار می کند.

·      از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند (connectives & discourse markers) و کلمات ارتباطی اش انعطاف دارد.

۶·      کنترل نسبی رو تلفظ

 

·      گاهی تلفظ های بسیار خوبی دارد اما دایم و ثابت نیست.

·      علی رغم تلفظ های اشتباه، می توان فهمید چه می گوید ولی گاهی وضوح تلفظ ندارد.

·      ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.

 

·      اشتباهات گرامری زیادی در جملات پیچیده نشان می دهد اگرچه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.

·      دامنه لغاتش برای صحبت راجع به موضوعات مختلف کافی است و علی رغم بعضی استفاده های نابه جا، معنی حرفش را شفاف انتقال می دهد.

 

·      عبارات و جملات را با موفقیت paraphrase می کند و توضیح می دهد.

·      می خواهد به اندازه کافی صحبت کند اما گاهی انسجام صحبتش از دستش خارج می شود چرا که گاهی تکرار می کند، مکث می کند یا خودش را تصحیح می کند.

 

·      از کلمات ربط استفاده می کند (connectives & discourse markers) اما همیشه به درستی از آن ها استفاده نمی کند.

۵·      تمام ویژگی های لازم برای نمره ۴ را داشته و از آن بهتر است اما به نمره ۶ نمی رسد.·      ساختارهای جملاتش ساده است و درستی آن ها معقول می باشد.

 

·      جملات پیچیده اش محدود است و معمولا اشتباهاتی داشته و معمولا درک مطلب را مختل می کند.

·      تلاش می کند راجع به موضوعات آشنا و ناآشنا صحبت کند ولی انعطاف پذیری منابع واژگانش محدود است.

 

·      عبارات و جملات را paraphrase می کند و توضیح می دهد اما خیلی در اینکار موفق نیست.

·      جریان صحبتش را حفظ می کند اما تکرار، تصحیح خود و مکث در صحبتش زیاد است و به کُندی صحبت می کند.

 

·      از برخی از کلمات ربط خاص زیادی استفاده می کند. (connectives & discourse markers)

·       ساختارهای ساده را نرم و روان و منسجم تولید می کند اما در ساختارهای پیچیده دچار مشکلات fluency است.

۴·      تلفظی محدود دارد.

 

·      شاید تلاش کند تلفظ خوب باشد اما اغلب نمی تواند.

·      اشتباهات تلفظی زیادی دارد و درک صحبت هایش برای شنونده سخت است.

·      جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و Subordinate دیده نمی شود.

 

·      اشتباهات بسیاری دارد و باعث کج فهمی می شود.

·      می تواند راجع به موضوعات آشنا صحبت کند اما در مورد موضوعات ناآشنا فقط می تواند مفاهیم اصلی را انتقال دهد.

 

·      انتخاب کلماتش معمولا اشتباه است.

·      معمولا paraphrase نمی کند.

·      بدون مکث های طولانی، نمی تواند پاسخ بدهد و معمولا به کُندی و آهسته صحبت کرده و پر از تکرار و تصحیح خود است.

 

·      جملات ساده را به یکدیگر ربط می دهد اما به صورت پی در پی از کلمات ربط ساده و ابتدایی استفاده می کند و گاهی انسجامش بهم می ریزد.

۳·      از نمره ۲ بهتر است اما به نمره ۴ نمی رسد.·      تلاش می کند صحبت کند اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند. معمولا وابسته به عبارات و جملات حفظی است.

 

·      اشتباهات بسیاری دارد مگر آنکه کل عبارت را حفظ شده تحویل دهد.

·      برای ارایه ی اطلاعات فردی، لغات خیلی ساده ای استفاده می کند .

 

·      برای موضوعاتی که خیلی متداول و آشنا نیستند، لغات کافی بلد نیست.

·      مکث های طولانی مدت دارد.

 

·      حتی جملات ساده را به سختی به یکدیگر ربط می دهد.

·      پاسخ های ساده می دهد و معمولا نمی تواند حتی پیام های پایه ای را انتقال دهد.

۲·      تلفظ ها اغلب نامفهوم است.·      جملات ساده را هم نمی تواند بسازد.·      یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند.·      پیش از هر کلمه ای که می خواهد بگوید، مکث های خیلی طولانی دارد.

 

·      ارتباط و صحبت کردن با او خیلی کم امکان پذیر است.

۱·      توانایی برقراری ارتباط وجود ندارد!
۰·      در امتحان شرکت نکرده و غایب است.

IELTS Speaking Band Descriptor Original Version Download

 

دیگر فاکتورهای تاثیرگذار در ارزیابی اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking چیست؟

علاوه بر آنچه گفته شد، تجربه نشان می دهد که عوامل دیگری نیز روی نمره متقاضی آیلتس IELTS Candidate تاثیرگزار است. در ادامه، به این معیارها اشاره می کنیم.

تاثیر حالت چهره Facial Expression مدر نمره اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking

از آنجا که امتحان مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking نیز یک مصاحبه یا interview می باشد، درست مانند هر مصاحبه ی دیگری، تاثیری که مخاطب شما از شما می گیرد قابل انکار نیست. قطعا ممتحن آیلتس IELTS Examiner در روزهای خسته کننده اش که با چندین متقاضی آیلتس IELTS Candidate صحبت می کند، دوست دارد چهره ای ببیند که بر روی لبانش لبخند نشسته است J و به دور از استرس، نفرت و هرگونه انرژی منفی است. به همین جهت است که می گوییم، اگر عادت ندارید، تمرین کنید تا عادت کنید حین مصاحبه، کاملا فُرم کلی صورتتان شکل صمیمی داشته و لبخند بزنید. شک نکنید اگر خودتان نیز ممتحن آیلتس IELTS Examiner شوید، به کسی که لبخند می زند نمره ی بهترین خواهید داد.

تاثیر انرژی و هیجان Excitement متقاضی در نمره اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking

ممتحن آیلتس IELTS Examiner در طول روزهایی که مصاحبات شفاهی می گیرد، خسته شده و نیاز به هیجان پیدا می کند. معمولا ممتحن های آیلتس IELTS Examiner کسل اند و شک نکنید که اگر بتوانید به هر شکلی آن ها را به هیجان بیاورید، نمره ی بهترین خواهید گرفت. این نمره یِ بهتر به این معنا نیست که ۵ شما ۷ بشود؛ اما شاید بتواند ۵٫۵ شما را ۶ کند.

تاثیر زبان بدن Body Language متقاضی در نمره اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking

درست است که اسمش آزمون اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking است و قرار است در آن عملکرد زبانی مخاطب مورد ارزیابی قرار گیرد (Language Assessment)، اما یادمان نرود که در یک مصاحبه رو در رو، ممتحن آیلتس IELTS Examiner باید حس ارتباطی communication بگیرد. تصور کنی کسی که نمره ی خوبی در اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking می گیرد، مثلا نمره ۸، بخواهد مثل مجسمه نشسته و هیچ حرکتی نکند و تنها کاری که می کند حرکت لب ها و صحبت کردن باشد. با این حالت نمی توان ۸ گرفت!

تاثیر نگرش مثبت Positive Attitude متقاضی در نمره اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking

تصور کنید به یک مرکز خدماتی مراجعه کرده و راجع به خدمات آن ها سوالاتی داشته باشید. به نظر شما، اگر مشاورین و خدمات دهنده گان خوش اخلاق، با انرژی، با روحیه و نگرش مثبت به شما کمک کرده و پاسخگو باشند بهتر است یا برعکس؟ شما در کدام حالت ارتباط بهتری برقرار می کنید؟ شما در کدام حالت از آن ها درخواست خدمات کرده و به مرکز دیگری نمی روید؟ شما در کدام حالت  تبلیغ آن مرکز را به صورت خودکار انجام می دهید؟

فکر کنید در اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking ممتحن آیلتس IELTS Examiner نظر متقاضی آیلتس IELTS Candidate را در مورد کشورش بپرسد و متقاضی بگوید که از کشورش متنفر است چون مردمش دروغ می گویند، دو رو هستند، به یکدیگر خیانت می کنند، ناسزا می گویند، و او می خواهد با گرفتن مدرک آیلتس IELTS از وطنش فرار کند! جواب این سوال را می توان به این صورت نیز داد: “کشور من بزرگ ترین داشته ی من است. از نظر جغرافیایی چهارفصل بوده و ما بی نیاز از مسافرت به کشورهای دیگر هستیم. من شنیده ام که مردم بعضی از کشور ها به خاطر نداشتن آفتاب، و برخی دیگر به خاطر نداشتن برف حسرت می خورند. من خیلی خوشحالم که همه این ویژگی ها در کشور من وجود دارند. در زمینه های علم، دانش، خرد، فرهنگ و ادبیات نیز بسیاری از افراد سرشناس و معروف دنیا زاده ی کشور من هستند. من عاشق کشورم هستم.” شما به عنوان کسی که به این دو نگرش متفاوت نسبت به کشور مادری متقاضی آیلتس IELTS Candidate چه حسی داشتید؟ صرف نظر از آنچه که گفت، به نظرتان کدام نمره ی بهتری می گیرد؟

تاثیر خلاقیت Creativity متقاضی در نمره اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking

ممتحن آیلتس از متقاضی درخواست کرده است تا راجع به موضوع زیر صحبت کند:

Describe a situation in which somebody made you embarrassed.

شما به این فکر می کنید که این اتفاق تا به حال برای شما نیوفتاده است! حال باید چه بگویید؟! آیا می توانید موضوع یا سوال را عوض کنید؟ قطعا خیر! سوالات در اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking اجباری یا Compulsory هستند. اینجاست که باید با خلاقیت خود چیزی سر هم کنید! و این کار را باید بداهه انجام دهید! و باید خوب انجام دهید! و باید سریع انجام دهید! و ممتحن نباید بفهمد که شما دارید چیزی از خود می سازید!

فکر می کنید بین کسی که مشخص است چیزی مصنوعی و بی روح می گوید با کسی که عدم واقعیت را واقعی نشان می هد چقدر فرق است؟ وقت آن رسیده که خلاقیت به خرج بدهید! 


شکیبا باشید...