خنده بر هر درد بی درمان دواست

All things come to him who waits


تاریخ انتشار: 1401/01/24


شکیبا باشید...