ضرب المثل ها و اصطلاحات

همه تخم مرغ هات رو در یک سبد قرار نده
Don't put all your eggs in one basket ...مشاهده ی مطلب 
خنده بر هر درد بی درمان دواست
All things come to him who waits ...مشاهده ی مطلب 
دستم را توی پوست گردو گذاشت
He left me in the lurch ...مشاهده ی مطلب 
در نومیدی بسی امید است
Never say die ...مشاهده ی مطلب 
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
    Need one ask to do a good act ...مشاهده ی مطلب 
چاه کن همیشه ته چاه است
  The biter bitten ...مشاهده ی مطلب 
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
Charity begins at home ...مشاهده ی مطلب 
هم خدا رو میخواد هم خرما رو
You can't eat your cake and have it ...مشاهده ی مطلب 
نمک خوردی نمکدان مشکن
Cast not dirt into the well that gives you water ...مشاهده ی مطلب 
ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است
    It's never too late ...مشاهده ی مطلب 
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد
Once bitten twice shy ...مشاهده ی مطلب 
گندم از گندم بروید جو ز جو
    As you sow,so shall you reap ...مشاهده ی مطلب 
گربه دستش به گوشت نمیرسید میگه بو می ده
  It's sour grapes ...مشاهده ی مطلب 
کسی که خربزه میخورد پای لرزش هم مینشیند
  They that dance must pay the fid dler ...مشاهده ی مطلب 
کبوتر با کبوتر باز با باز ،کند هم جنس با هم جنس پرواز
Like likes like ...مشاهده ی مطلب 
کافر همه را به کیش خود پندارد
All looks yellow to the jaundiced eye ...مشاهده ی مطلب 
کاسه صبرم لبریز شده
My patience is worn out ...مشاهده ی مطلب 
کارد به استخوانم رسیده است
I'm at the end of my tether ...مشاهده ی مطلب 
کار و بارش سکه است
He is in the big time ...مشاهده ی مطلب 
کار از محکم کاری عیب نمی کند
Safe bind,safe find ...مشاهده ی مطلب 
قوز بالا قوز شد
It went from bad to worse ...مشاهده ی مطلب 
قمپز در می کند
He talks big ...مشاهده ی مطلب 
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
Drop by drop fills the tub ...مشاهده ی مطلب 
غوره نشده مویز شده است
He runs before he can walk ...مشاهده ی مطلب 

صفحات: 1 2 3 4